English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Defnyddio Ynni Adnewyddadwy yn eich Cartref  

Inswleiddio'r atig a'r waliau ceudod am ddim i bob preswylydd*

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cydweithio â 'Domestic and General Insulation Ltd' i gynnig inswleiddio'r atig a'r waliau ceudod am ddim i'r holl breswylwyr*. Gyda'n gilydd rydym yn cynnig ystod o fesurau effeithlonrwydd ynni eraill a allai eich helpu i leihau eich biliau gwresogi ac i wneud eich cartref yn gynhesach:
 Inswleiddio'r waliau allanol
 Inswleiddio'r waliau mewnol
 Paneli haul ffotofoltäig (i gynhyrchu trydan)
 Paneli haul thermol (i gynhesu'r dŵr)
 Systemau gwresogi sy'n defnyddio ynni'n effeithlon
'Domestic and General Insulation Ltd' yw contractwyr cymeradwy'r cynllun hwn ac mae'r cwmni wedi'i achredu'n llawn gan yr holl gyrff perthnasol i osod mesurau effeithlonrwydd ynni. Bydd syrfëwr sy'n gwbl gymwysedig ym maes effeithlonrwydd ynni yn ymweld â'ch eiddo i'ch cynghori ar y mesurau a fyddai'n fuddiol ichi ac i roi gwybod ichi am y grantiau y mae gennych hawl iddynt. 

I gael rhagor o wybodaeth neu i ddilysu'r cynllun hwn, ffoniwch Wasanaethau Sir Gaerfyrddin ynghylch Ynni yn y Cartref:
01267 234567.

 

Dyfais Monitro Ynni – Cynllun Benthyca 

A wyddech chi fod modd ichi fenthyca dyfais monitro ynni yn yr un ffordd ag y byddech yn benthyca llyfr, cryno-ddisg neu dvd? O'r 18fed o Fai 2010 ymlaen bydd trigolion Sir Gaerfyrddin yn gallu benthyca dyfais monitro ynni am ddim o lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin.


Mynd i'r Afael â'r Wasgfa Gredyd!
Prydain yw'r gwaethaf yn Ewrop am wastraffu ynni. Mae gan Brydain arferion gwael megis gadael cyfarpar ymlaen ond yn segur ('standby') a fydd wedi costio £11 biliwn i breswylwyr erbyn 2010.

Ar gyfartaledd, mae pob cartref yn y Deyrnas Unedig yn gwario oddeutu £1,300 y flwyddyn ar ynni, ac mae hynny'n debygol o godi eto fyth wrth i brisiau ynni godi.  Gallai gadael PlayStation 3 ymlaen ond heb ei ddefnyddio (“idle mode”) ychwanegu £164 y flwyddyn at eich bil trydan!
 

 

Gellir defnyddio dyfais monitro ynni yn y cartref i helpu i arbed ynni ac arbed arian ar eich biliau.

Bydd yr uned arddangos (gweler y llun isod) yn dangos ichi faint o drydan rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio.


Sut gallaf gael gafael ar Ddyfais Monitro Ynni?
Gallwch fenthyca dyfais monitro ynni am ddim o un o'r 14 o lyfrgelloedd yn Sir Gaerfyrddin, neu o un o'r 5 llyfrgell symudol.

• Rhydaman
• Brynaman
• Porth Tywyn
• Caerfyrddin
• Cross Hands
• Cydweli
• Llandeilo
• Llanelli
• Llangennech
• Llwynhendy
• Castellnewydd Emlyn
• Sanclêr
• Trimsaran
• Hendy-gwyn
• Llyfrgell symudol
 

Gallwch fenthyca'r uned am bythefnos. Daw llyfryn cyfarwyddiadau gyda'r ddyfais, ac mae’n hawdd i'w gosod ac yn gymorth i leihau'r ynni rydych yn ei ddefnyddio yn eich cartref. 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 29/6/2012