English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Nyth - Gwneud Cymru'n Glyd 

Nyth - Gwneud Cymru'n Glyd

Nyth yw'r rhaglen a gyllidir gan Lywodraeth Cymru sy'n ceisio helpu i wneud eich cartref yn gynhesach a lleihau cost eich biliau tanwydd.

Mae Nyth yn cynnig amrywiaeth o gyngor drwy bartneriaid arbenigol, yn ogystal ag asesiad ynni cartref cyfan a gwelliannau i'r cartrefi hynny sydd fwyaf aneffeithlon o ran defnyddio ynni - a hynny heb gostio dim i’r preswylydd.

Mae Nyth yn cynnig llawer o gymorth a chyngor, rhad ac am ddim a diduedd, ynghylch hawl i fudd-daliadau, gwneud yn siŵr eich bod ar y cynllun tanwydd iawn, rheoli arian a chynlluniau ledled Cymru ar gyfer gwella cartrefi yn rhad ac am ddim neu’n rhad iawn i chi.    

Sut mae Nyth yn gweithio 

Cysylltwch â Gwasanaeth Sir Gaerfyrddin ynghylch Ynni yn y Cartref drwy ffonio 01554 742254 i siarad â ni am y cynllun neu cysylltwch yn uniongyrchol â Nyth drwy ffonio 0800 512 012 o linell dir neu 0300 456 2655 o ffôn symudol. Ar ôl ichi gysylltu â Nyth -
Bydd un o ymgynghorwyr Nyth yn gofyn cyfres o gwestiynau i weld a ydych yn gymwys i dderbyn mesurau effeithlonrwydd ynni.    
Wedyn cewch gyngor ganddynt ar sut i wneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran ynni.
Os yw’r wybodaeth o’r holiadur dros y ffôn yn dangos eich bod yn gymwys, byddwn yn trefnu i un o aseswyr Nyth alw i gynnal asesiad ynni cartref llawn.
Os ydych yn gymwys i dderbyn mesurau effeithlonrwydd ynni neu beidio, cewch gyngor gan Nyth ar reoli arian, gwneud yn siŵr eich bod ar y cynllun tanwydd iawn a gwneud yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt. 
Os nad ydych yn gymwys, gall Nyth eich cyfeirio at gynlluniau eraill ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni yn rhad ac am ddim neu'n rhad iawn i chi.
Os ydych yn gymwys, bydd asesiad ynni cartref Nyth yn argymell beth ddylid ei wneud i wella effeithlonrwydd ynni eich cartref a lleihau eich biliau tanwydd.
Os byddwch yn fodlon ar yr argymhellion, bydd Nyth yn trefnu amser cyfleus i gontractwr cofrestredig alw i gyflawni'r gwelliannau yn eich cartref. 
 

Mae'n bosibl eich bod yn gymwys i gael gwelliannau o ran effeithlonrwydd ynni dan y cynllun os:

ydych yn berchen ar eich cartref neu’n ei rentu'n breifat ac;
rydych yn byw mewn cartref nad yw’n defnyddio ynni'n effeithlon (gradd F neu G)
ac rydych chi neu rywun sy’n byw gyda chi yn derbyn budd-daliadau prawf modd megis:
Credyd Treth Plant: yn ennill llai na £15,860 y flwyddyn
Budd-dal Treth y Cyngor (ond nid y gostyngiad ar gyfer person yn byw ar ei ben ei hun yn unig)
Budd-dal Tai
Lwfans Ceisio Gwaith - yn seiliedig ar incwm
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm
Cymhorthdal Incwm
Credyd Pensiwn
Credyd Treth Gwaith: yn ennill llai na £15,860 y flwyddyn
 

Pa gymorth sydd ar gael?

Gall Nyth gynnig asesiad ynni cartref cyfan ac amrywiaeth o welliannau i effeithlonrwydd ynni – yn rhad ac am ddim i chi. 

Gallai hyn gynnwys:

boeler gwres canolog newydd
inswleiddio silindr dŵr poeth
inswleiddio atig, waliau ceudod a waliau solet
atal drafftiau rhag dod drwy ddrysau a ffenestri
technolegau ynni adnewyddadwy megis paneli haul.
Hyd yn oed os yw gradd ynni eich cartref yn uwch nag F, gallwn gynnig cyngor i chi ar reoli arian ac ar gynyddu incwm i'r eithaf ac efallai y gallwch hefyd gael cymorth i wella’ch cartref drwy gynlluniau eraill a hynny'n rhad ac am ddim neu’n rhad iawn i chi.

www.nestwales.org.uk
 

 


 

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 25/11/2011