English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 03/9/2013
Lwfansau'r Cynghorwyr 

Bob blwyddyn mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn penderfynu ar ystod a lefelau'r cyflogau, y ffïoedd a'r lwfansau a delir gan y Cyngor Sir i'w gynghorwyr ac i'w aelodau cyfetholedig.

Mae'r Atodlen o'r Taliadau Cydnabyddiaeth i'r Cynghorwyr a'r Aelodau Cyfetholedig ar gyfer 2013/14, sydd wedi ei chyhoeddi gan y Cyngor, yn manylu ar y taliadau sydd ar gael i'r cynghorwyr ac i aelodau cyfetholedig y pwyllgorau.

Mae manylion y cyflogau a lwfansau a dalwyd yn ystod y flwyddyn hyd yn hyn i gynghorwyr, a manylion yr hawliadau a wnaed, ar gael dan y Gronfa Ddata Lwfansau Cynghorwyr

Cyflog Sylfaenol

Telir cyflog sylfaenol ar yr un gyfradd i bob cynghorydd. Telir y cyflog sylfaenol hwn i'r cynghorwyr i gydnabod yr amser a dreuliant wrth eu gwaith gan gynnwys mân dreuliau, y galwadau anorfod ar eu hamser megis cyfarfodydd ag etholwyr, cyfarfodydd grwpiau gwleidyddol, a mynychu cyfarfodydd Cynghorau Tref a Chymuned, ynghyd ag ymgymryd â dyletswyddau cymeradwy.

Hefyd mae'r cyflog sylfaenol yn cwmpasu mân gostau eraill megis defnyddio eu cartrefi.

Mae'r holl gynghorwyr yn cael cyflog sylfaenol o £13,175, a daeth hynny i rym ar 7fed Mai, 2012.

Uwch-gyflogau

Telir uwch-gyflog i'r cynghorwyr sy'n cael eu penodi gan y Cyngor neu gan Arweinydd y Cyngor i ymgymryd â swyddi penodol e.e. Aelodau'r Bwrdd Gweithredol, a Chadeiryddion Pwyllgorau.

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol wedi pennu taw cyfanswm nifer yr uwch-gyflogau y gall y Cyngor eu talu yw 18, ac ni ellir talu mwy na hynny.

Mae 4 lefel o uwch-gyflogau (Bandiau 1-4) i adlewyrchu gwahanol lefelau o gyfrifoldeb.

Nid yw uwch-gyflog yn daliad sy'n ychwanegol at y cyflog sylfaenol.

Cyflogau Dinesig

Telir cyflog dinesig i Gadeirydd ac Is-gadeirydd y Cyngor. Mae Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Cyngor yn derbyn cyflog dinesig o dan Adrannau 22 a 24 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 i'w helpu i dalu am dreuliau'r swydd.

Nid yw cyflog dinesig yn daliad sy'n ychwanegol at y cyflog sylfaenol.

Taliadau i'r Aelodau Cyfetholedig

Mae'r aelodau cyfetholedig sydd â hawl i bleidleisio yn cael taliadau i gydnabod yr amser a dreuliant wrth eu gwaith mewn perthynas â chyfarfodydd ac o ran mynychu cyfarfodydd, gan gynnwys mân dreuliau. Telir y taliadau ar ffurf ffi ddyddiol yn unol â'r lefelau sydd wedi eu pennu gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Mae aelodau cyfetholedig sydd â hawl i bleidleisio ac sy'n byw y tu hwnt i Sir Gaerfyrddin yn gymwys i gael lwfans cynhaliaeth am fynychu cyfarfodydd yn y Sir yn ogystal â threuliau teithio.

Dim ond taliadau lwfans tuag at eu treuliau teithio a chynhaliaeth [lle bo hynny'n gymwys] y bydd aelodau cyfetholedig heb hawl i bleidleisio yn eu cael, a hynny'n unol â'r un gyfradd ag a delir i'r cynghorwyr a'r aelodau cyfetholedig sydd â hawl i bleidleisio.)

Yn achos y ffïoedd i aelodau cyfetholedig sydd â hawl i bleidleisio, pennwyd mwyafswm sy'n gyfwerth â 10 diwrnod llawn y flwyddyn ar gyfer pob pwyllgor y gall unigolyn fod yn aelod cyfetholedig ohono.

Lwfansau Teithio

Mae Lwfansau Teithio yn daladwy i'r cynghorwyr a'r aelodau cyfetholedig sy'n ymgymryd â dyletswyddau cymeradwy, ac fe'u telir yn unol â'r cyfraddau a bennwyd gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Teithio ar Drên

Mae'n rhaid i bob taith trên gan y cynghorwyr a'r aelodau cyfetholedig gael ei threfnu trwy'r Uned Gwasanaethau Democrataidd yn Adran y Prif Weithredwr er mwyn arbed cymaint o arian â phosibl i'r Cyngor. Fel arfer darperir tocyn ail ddosbarth safonol ar gyfer teithio ar drên.

Caniateir i'r cynghorwyr a'r aelodau cyfetholedig deithio mewn cerbyd trên dosbarth cyntaf pan fydd gofynion y gwaith yn cyfiawnhau'r cyfryw wariant. (h.y. bod angen gweithio ar y trên cyn mynd i gyfarfod ar yr un diwrnod). Darperir tocynnau 'Apex' dosbarth cyntaf, neu docynnau cyfatebol, os ydynt ar gael ac os gellir dangos y byddai'r tocynnau hynny'n rhatach i'r Cyngor na'r tocynnau ail ddosbarth safonol fyddai ar gael ar ddiwrnod y daith.

Lwfansau Cynhaliaeth

Telir lwfansau cynhaliaeth i'r cynghorwyr a'r aelodau cyfetholedig sy'n ymgymryd â dyletswyddau cymeradwy, ac fe'u telir yn unol â'r cyfraddau a bennwyd gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. Ni thelir lwfansau cynhaliaeth o ran materion swyddogol sy'n digwydd yn Sir Gaerfyrddin.

Mae aelodau cyfetholedig sy'n byw y tu hwnt i Sir Gaerfyrddin ac sy'n ymgymryd â dyletswyddau cymeradwy yn y sir yn gymwys i gael lwfansau cynhaliaeth.

Telir hawliadau ar sail yr union wariant a ategir gan dderbynebau, a'r unig bryd y telir yr uchafswm yw pan fo’r union wariant yn gyfwerth â’r uchafswm neu’n fwy na hynny.

Llety Dros Nos

Yn achos llety dros nos, rhaid i'r Uned Gwasanaethau Democrataidd, yn Adran y Prif Weithredwr, drefnu hynny a thalu amdano, ac ni ellir talu mwy na'r cyfraddau a bennwyd gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Lwfans Gofal

Telir lwfans gofal i'r cynghorwyr a'r aelodau cyfetholedig sydd â hawl i bleidleisio a hynny mewn perthynas â'r costau sydd ynghlwm wrth drefnu gofal plant neu ddibynyddion (15 oed a hŷn) ag sydd yn angenrheidiol er mwyn cyflawni eu dyletswyddau.

Y swm mwyaf a delir o ran lwfansau gofal yn ystod 2012/13 yw £403 y mis, a thelir hawliadau ar sail yr union wariant a ategir gan dderbynebau; yr unig bryd y telir yr uchafswm yw pan fo’r union wariant yn gyfwerth â’r uchafswm neu’n fwy na hynny.

Rhaid i dderbynebau gan ofalwyr cofrestredig fod yn ddogfennau ffurfiol sy’n dangos enw’r busnes/unigolyn, y dyddiad, yr amserau, a'r math o ddarpariaeth.

Pan fo'r gofal yn cael ei ddarparu gan berthnasau neu ffrindiau Cynghorydd / Aelod Cyfetholedig, rhaid i'r Cynghorydd / Aelod Cyfetholedig wneud datganiad gan ddarparu manylion ynghylch y math o wasanaeth gofal a roddwyd i'r plentyn neu'r dibynnydd, yr union amserau a'r dyddiad.

Cyfrannu at Bwyllgorau Craffu

Mae gan bobl sy'n cael gwahoddiad ffurfiol i gyfrannu at Bwyllgorau Craffu neu Grwpiau Gorchwyl a Gorffen, hawl i hawlio lwfansau teithio yn unol â'r un cyfraddau ag a delir i'r cynghorwyr.

Offer TG, a Chyflenwadau Swyddfa

Darperir y rhain yn ddi-dâl i'r cynghorwyr fel y bo'n briodol.

Proffiliau swyddi a rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o fanylion ynghylch proffiliau swyddi Cynghorwyr a Dalwyr Swyddi, ac ati, wedi eu cynnwys yn y "Cynllun Cyflogau a Lwfansau Cynghorwyr ac Aelodau Cyfetholedig" sydd gan y Cyngor.