English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Taenu Graean a Halen 
gritting lorry

Mae Sir Gaerfyrddin yn gwario dros £1 filiwn y flwyddyn ar waith cynnal a chadw dros y gaeaf ar gefnffyrdd a phriffyrdd yn y sir.

Taenir halen pan fo'r tywydd yn rhewllyd, a chaiff eira ei glirio yn ystod tywydd garw cyn belled ag y mae hynny'n bosibl.

Nod y gwasanaeth yw lleihau'r risg i yrwyr yn Sir Gaerfyrddin mewn tywydd sy'n gallu bod yn ofnadwy ar adegau. Mae Sir Gaerfyrddin yn sir fawr ag oddeutu 3,526 cilometr o ffyrdd, ac mae tua 30% o'r rhain yn cael eu trin fel blaenoriaeth pan fydd angen gwneud hynny o achos y tywydd.


Y Ffeithiau

Bydd fflyd o 18 o lorïau graeanu yn trin tua thraean o'r 3,526 cilometr o ffyrdd yn y Sir pan fydd angen.

Hefyd bydd staff wrth gefn drwy'r dydd a'r nos, saith diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn, i ymateb pan fydd y tywydd a'r amgylchiadau ar y ffyrdd yn newid.

Mae modd trin oddeutu 1040 cilometr o ffyrdd ar draws Sir Gaerfyrddin o fewn tair awr ar ôl cael rhybudd o dywydd gwael.

Rhoddir y brif flaenoriaeth i gefnffyrdd a phrif lwybrau: mae'r rhain yn cynnwys ffyrdd sy'n arwain at ysbytai, gorsafoedd ambiwlans, gorsafoedd tân, gorsafoedd trên, garejis bysiau, llwybrau bysiau pwysig, llwybrau strategol o ran teithio i'r gwaith, ffyrdd ymuno, a  llwybrau dosbarthu pwysig eraill.

Mewn tywydd eithafol, rhoddir yr ail flaenoriaeth i lwybrau pwysig o ran teithio i'r gwaith, strydoedd siopa, mannau lle bu trafferthion yn y gorffennol (nad ydynt ar y llwybrau sy'n brif flaenoriaeth), a llwybrau bysiau eraill.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael ei benodi gan Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru i drin cefnffyrdd yn Sir Gaerfyrddin a chaiff 100% o'r cefnffyrdd eu trin pan fydd angen gwneud hynny o achos tywydd garw'r gaeaf.


Pryd mae'r Cyngor Sir yn taenu halen ar y priffyrdd?

Mae'r Adran yn derbyn rhagolygon y tywydd yn rheolaidd gan MeteoGroup UK a thaenir graean a halen os rhagwelir bod yr amgylchiadau ar y ffyrdd am fod yn wael. Hefyd mae'r Adran yn gallu cadw golwg ar y data a gesglir gan orsafoedd tywydd yn y maes sydd wedi eu gosod ar brif ffyrdd a chefnffyrdd yn rhanbarth De-orllewin Cymru.

Ar ôl i'r penderfyniad i daenu halen ar y ffyrdd gael ei wneud, mae tua 1040 cilometr ohonynt yn cael eu trin o fewn tair awr. Nodwch NAD yw halen yn cael ei daenu ar BOB ffordd yn y Sir. Gellir cael golwg ar y llwybrau a gaiff eu trin drwy gyfeirio at y cynlluniau llwybrau yn yr adran 'Dogfennau Defnyddiol'. Os gwnaiff fwrw eira, cymerir camau ar draws y sir i gyd er mwyn ei glirio a hynny ar sail blaenoriaeth.


Adnoddau

Yn ystod y gaeaf mae'n rhaid i Is-adran Briffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin sicrhau adnoddau ar gyfer fflyd fawr o gerbydau arbenigol a gyrwyr sydd wedi cael llawer o hyfforddiant er mwyn darparu gwasanaeth ar y ffyrdd hynny y rhoddir blaenoriaeth iddynt. Mae tua 14,500 tunnell o halen mewn stoc ac mae'r rhan fwyaf ohono'n cael ei storio dan do mewn ysguboriau halen mewn mannau strategol ar draws y Sir.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 14/10/2014
 
Manylion Cysylltu
 
Caerfyrddin - 01267 225800
Glanaman - 01269 820200
Llanelli - 01554 742258