English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 14/11/2013
Gwaith Cynnal a Chadw yn ystod y Gaeaf  

Mae Sir Gaerfyrddin yn gwario dros £1 filiwn y flwyddyn ar waith cynnal a chadw dros y gaeaf ar gefnffyrdd a phriffyrdd yn y sir. .

Taenir halen pan fydd y tywydd yn rhewllyd, a chaiff eira ei glirio yn ystod tywydd garw.

Nod y gwasanaeth yw sicrhau bod pobl mor ddiogel â phosibl wrth yrru yn Sir Gaerfyrddin, a hynny mewn tywydd sy'n gallu bod yn ofnadwy ar adegau. Mae gan Sir Gaerfyrddin gyfanswm o 3,526 cilometr o ffyrdd, a chaiff tua 29% ohonynt eu trin pan fydd angen gwneud hynny o achos y tywydd.

Y Ffeithiau

Bydd lorïau graeanu yn trin tua thraean o'r 3,526 cilometr o ffyrdd yn y sir pan fydd angen.
 
Bydd staff wrth gefn drwy'r dydd a'r nos, saith diwrnod yr wythnos, i ymateb pan fydd y tywydd a'r amgylchiadau ar y ffyrdd yn newid.

Mae halen yn cael ei daenu ar oddeutu 1023 cilometr o ffyrdd ar draws Sir Gaerfyrddin o fewn tair awr ar ôl cael rhybudd o dywydd gwael.

Rhoddir y brif flaenoriaeth i gefnffyrdd a phrif lwybrau: mae'r rhain yn cynnwys ffyrdd sy'n arwain at ysbytai, gorsafoedd ambiwlans, gorsafoedd tân, gorsafoedd trên, garejis bysiau, llwybrau bysiau pwysig, ffyrdd ymuno, a mannau y gwyddom eu bod yn drafferthus.

Mewn tywydd eithafol, rhoddir yr ail flaenoriaeth i strydoedd lle mae siopau, mannau lle mae trafferthion a damweiniau'n fynych (nad ydynt ar y llwybrau a gaiff brif flaenoriaeth), a llwybrau bysiau eraill.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael ei benodi gan Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru i drin cefnffyrdd yn Sir Gaerfyrddin a chaiff 100% o'r cefnffyrdd eu trin pan fydd angen gwneud hynny o achos tywydd garw'r gaeaf.

Pryd mae'r Cyngor yn taenu halen ar y ffyrdd?  

Mae'r Adran yn derbyn rhagolygon y tywydd yn rheolaidd gan MeteoGroup UK a pharatoir i daenu graean a halen os rhagwelir bod yr amgylchiadau ar y ffyrdd am fod yn wael. Hefyd mae'r Cyngor yn gallu cadw golwg ar y data a gesglir gan orsafoedd tywydd yn y maes sydd wedi eu gosod ar brif ffyrdd a chefnffyrdd yng Ngorllewin Cymru.

Ar ôl i'r penderfyniad i daenu halen ar y ffyrdd gael ei wneud, mae tua 1023 cilometr ohonynt yn cael eu trin o fewn tair awr fel arfer. NID YW'R HOLL ffyrdd yn cael eu trin. Os gwnaiff fwrw eira, cymerir camau ar draws y sir gyfan er mwyn ei glirio.

Yr Adran Adnoddau

Yn ystod y gaeaf mae'n rhaid i Is-adran Briffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin sicrhau adnoddau ar gyfer fflyd fawr o gerbydau arbenigol a gyrwyr sydd wedi cael llawer o hyfforddiant er mwyn darparu gwasanaeth ar y ffyrdd hynny y rhoddir blaenoriaeth iddynt. Mae tua 16,500 tunnell o halen mewn stoc ac mae'r rhan fwyaf ohono'n cael ei storio dan do mewn ysguboriau halen.

I gael cyngor ar yrru yn ystod y gaeaf ewch at y tudalennau diogelwch ar y ffyrdd.

 
Manylion Cysyllt
 
Caerfyrddin - 01267 225800
Glanaman - 01267 598351
Llanelli - 01554 742147