English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Apelio yn erbyn eich Bil Treth 

Mae'n bosibl apelio yn erbyn prisiad eich eiddo, ond mae'r sail dros apelio yn gyfyngedig i'r sefyllfaoedd canlynol:

  • Lle credwch y dylai'r gwerth trethiannol gael ei newid gan fod cynnydd sylweddol neu ostyngiad sylweddol wedi bod yng ngwerth yr eiddo (eglurir hyn isod);
  • Lle'r ydych yn dechrau neu yn gorffen defnyddio rhan o'r eiddo i redeg busnes neu bod y cydbwysedd rhwng y defnydd domestig a'r defnydd busnes yn newid;
  • Lle bo'r Swyddog Rhestru (Swyddog Prisio) wedi newid rhestr heb fod cynigiad wedi'i wneud gan drethdalwr;

 
Lle'ch bod yn dod yn drethdalwr ar gyfer adeilad busnes am y tro cyntaf. (Rhaid gwneud eich apêl cyn pen chwe mis, ond os yw'r un apêl eisoes wedi'i ystyried a'i benderfynu gan Dribiwnlys Prisio, ni ellir ei wneud eto).

Gall cynnydd sylweddol mewn gwerth ddigwydd yn sgîl gwneud gwaith adeiladu, gwaith peirianneg neu waith arall ar yr adeilad.

Gall gostyngiad sylweddol mewn gwerth ddigwydd yn sgîl dymchwel unrhyw ran o'r adeilad, newid yng nghyflwr ffisegol yr ardal leol neu addasiadau eraill i'r adeilad.


Dylid cyfeirio apeliadau i'r isod:

Adeiladau yn ardal hen Gynghorau Caerfyrddin a Dinefwr
 
Y Swyddog Rhestru
Adeiladau'r Llywodraeth
Teras Picton
Caerfyrddin

Ffôn: 01267 322200
 

Adeiladau yn ardal hen Gyngor Bwrdeistref Llanelli
 
Y Swyddog Rhestru
Ty Nant
180 Stryd Fawr
Abertawe

Ffôn: 01792 497700


Apeliadau yn erbyn Atebolrwydd i Dalu

Gellwch apelio yn ogystal os bernwch nad ydych yn atebol i dalu Trethi Annomestig oherwydd, er enghraifft, nad y chi yw'r meddiannwr, neu oherwydd bod eich eiddo yn eithriedig; neu bod y Cyngor wedi gwneud camgymeriad wrth gyfrif eich bil.

Os dymunwch apelio ar sail a nodir uchod, rhaid i chi roi gwybod yn gyntaf i'r Cyngor yn ysgrifenedig fel bod cyfle ganddynt i ailystyried yr achos. Os nad ydych yn hapus ag ymateb y Cyngor gellwch apelio ymhellach i'r Tribiwnlys Prisio.

Nid yw gwneud apêl yn caniatau i chi beidio â thalu trethi yn y cyfamser, ond os yw eich apêl yn llwyddiannus, bydd hawl gennych gael ad-daliad o'r trethi a dalwyd yn ormod gyda llog os yn gymwys.


Ôl-ddyddio Cynigiadau ac Apeliadau

Bydd effaith cynigiadau neu apeliadau llwyddiannus yn erbyn gwerthoedd trethiannol newydd o'r 1af Ebrill 2000 yn dibynnu ar ba bryd y gwnaed yr apêl. Bydd apeliadau a wnaed rhwng y 1af o Ebrill a'r 30ain o Fedi yn cael eu hôl-ddyddio i'r 1af o Ebrill yn y flwyddyn y'u gwnaed. Bydd apeliadau a wnaed rhwng y 1af o Hydref a'r 31ain o Fawrth yn cael eu hôl-ddyddio i'r 1af o Hydref.

Lle bo gwerth trethiannol yn cael ei ostwng ar apêl ac yn cael ei ôl-ddyddio i naill ai Ebrill neu Hydref, bydd unrhyw drethi fydd yn ddyledus cyn yr amser hwn yn ddyledus yn ôl y gyfradd uwch.


Enghraifft

  • Eiddo a drethwyd o'r 1af Ebrill 2000, GT £10,000.
  • Apêl a gyflwynwyd 1af Gorffennaf 2001.
  • Apêl yn llwyddiannus, GT newydd £6,000 a'i ôl-ddyddio i'r 1af Ebrill 2001.
  • Trethi sy'n ddyledus o'r 1/4/00 hyd 31/3/01 ar sail GT £10,000.
  • Trethi sy'n ddyledus o'r 1/4/01 ar sail GT £6,000.

 
Mae gwybodaeth am yr amgylchiadau lle gellir gwneud cynigiad i newid gwerth trethiannol a sut y gellir gwneud y cyfryw gynigiad ar gael o'r swyddfa brisio leol a nodir uchod. Gellir cael gwybodaeth bellach am y trefniadau newydd o apelio oddi wrth Gyngor Sir Caerfyrddin neu oddi wrth Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Tîm Trethi Lleol, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

 


Tudalen wedi ei diweddaru ar 03/11/2008