English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Safon Byw 

Nid geiriau gwag yw'r disgrifiad o Sir Gaerfyrddin fel 'Gardd Cymru'. Bu agor Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Nyffryn Tywi yn fodd i ddadlennu'r gyfrinach a gadwyd orau dan gêl yn Sir Gaerfyrddin - tirweddau glas ysblennydd, gerddi a llefydd hyfryd megis Aberglasne, Dinefwr a Gelli-aur, y cyfan yn aros i gael eu darganfod.

Mae Cymru yn ymhyfrydu yn ei chestyll trawiadol a'i safleoedd hanesyddol. Hwnt ac yma ar hyd tirwedd Sir Gaerfyrddin mae henebion ac olion cestyll canoloesol - sy'n dyst i hanes hir a lliwgar y sir a'r ymrafael fu rhwng y Cymry a'r Saeson. Mae Carreg Cennen ond yn un enghraifft o gastell sy'n sefyll yn dalog ar grib o graig carreg galch anghysbell 300 troedfedd uwchlaw afon Cennen a than drem y Mynydd Du. Dyma mae'n rhaid yw un o'r caerau mwyaf dramatig a gwyllt ramantus yng Nghymru gyfan.

Roedd y dirwedd odidog hon yn bendant wedi ysbrydoli a chyfareddu Dylan Thomas, a ysgrifennodd mor angerddol am ei thir âr glas a'i thwyni arian ar lannau Bae Caerfyrddin - un arall o'n gemau cudd, gyda llaw.

Cerdded a beicio yw'r gweithgareddau hamdden mwyaf poblogaidd yma, yn syml oherwydd amrywiaeth ein cefn gwlad. Mae Parc Arfordirol y Mileniwm sy'n ymestyn dros 14 milltir ar hyd glannau Llanelli wedi'i weddnewid gan gynllun adfywio a gostiodd £30 miliwn i drawsnewid 1,500 o erwau o dir gwastraff diwydiannol yn barc hyfryd hirgulunigryw sy'n cynnwys amrywiaeth rhyfeddol o atyniadau i ymwelwyr megis Parc Gwledig Pen-bre a Chanolfan Adar y Gwlyptir, hafan bywyd gwyllt, promenâd ar lan y môr a'r harbwr. Gall pobl gymryd rhan mewn gweithgareddau megis hwylio, canwa a bordhwylio yn Llanelli.

Mae ein prif afonydd ymhlith yr afonydd pysgota gorau yng Nghymru. Ar dair o afonydd y sir mae'r arfer o bysgota cwrwgl yn dal i'w weld hyd heddiw. I'r mentrus, mae canwa ar afon Teifi yn weithgaredd egnïol llawn cyffro. Mae marchogaeth yn hynod boblogaidd, gyda chanolfannau yn cynnig cyfleusterau i bob lefel o allu a dewis.

Mae'r cyrsiau golff yn ateb anghenion pob lefel, gyda chwrs pencampwriaeth yn Ashburnham ger Llanelli a chwrs 18-twll yng Nghaerfyrddin, Glynhir, Trimsaran, Y Garnant a chyfleusterau llai mewn sawl ardal arall o'r sir.

Mae Sir Gaerfyrddin yn parhau i fod y lle mwyaf diogel i fyw, gweithio ac ymweld ag ef yng Nghymru a Lloegr gyfan, gyda chyfradd isel o droseddu o 0.1 yn unig o fwrgleriaeth am bob 1,000 o'r boblogaeth. Mae ysgolion a cholegau Sir Gaerfyrddin yn cynnig safon uchel o addysg yn Gymaeg ac yn Saesneg gyda chyraeddiadau addysgol sydd gyda'r uchaf yng ngwledydd Prydain.

Gellir cyrraedd Sir Gaerfyrddin yn hawdd ar hyd coridor yr M4 sydd â chysylltiadau uniongyrchol â gogledd a de Lloegr, sy'n ei gwneud yn ardal ddelfrydol i ddatblygu neu ehangu pob math ar fusnes, o'r diwydiannau crefft lleiaf i ddiwydiannau mawr y cwmnïau rhyngwladol. Mae rhywbeth i bawb yn Sir Gaerfyrddin.


Tudalen wedi ei diweddaru ar 11/9/2008