English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 01/10/2008
Archwiliadau Diogelwch Bwyd 

Mae pob busnes bwyd yn Sir Gaerfyrddin yn cael archwiliad rheolaidd o ddiogelwch bwyd, a gwneir yr archwiliadau gan aelodau'r Tîm Diogelwch Bwyd.

Pwrpas yr Archwiliadau:

Mae archwiliad yn anelu at

• Canfod ac atal unrhyw risg i iechyd y cyhoedd
• Ymchwilio i unrhyw dor-cyfraith posib o safbwynt hylendid bwyd, ac i weithredu fel bo angen i sicrhau fod y busnes yn cydymffurfio â'r gyfraith
• Cynnig cyngor am ymarfer da hylendid bwyd

Proses archwilio:

Mae gan swyddogion hawl i fynd i, ac i archwilio, safleoedd bwyd ar unrhyw amser rhesymol.  Nid oes rhaid iddyn nhw drefnu apwyntiad, a gallant ymweld heb rybudd ymlaen llaw. Mae gan swyddogion hawl i archwilio safle, archwilio bwyd, archwilio cofnodion, cymryd samplau, a thynnu lluniau ar gyfer tystiolaeth, a gallant atafaelu bwydydd.

Bydd swyddogion yn archwilio unrhyw gofnodion ysgrifenedig am dderbyn nwyddau, cyflenwyr, cofnodion tymheredd ar gyfer bwydydd a gedwir mewn oergelloedd, a chofnodion tymheredd coginio os coginir bwyd yn y safle. Rhaid i'r rheolwyr hefyd gadw cofnodion o hyfforddiant staff a glanhau.

Gwneir asesiad o lendid cyffredinol a safonau cynnal a chadw yn ogystal â safon yr offer a'r cyfarpar. Archwilir tystiolaeth o ddifa pla a gwaredu sbwriel yn gywir, a gellir holi staff am yr hyn a wnânt yn eu gwaith. Gellir archwilio pob ardal sy'n ymwneud â'r busnes, gan gynnwys ystafelloedd newid y staff, storfeydd, ac ardaloedd paratoi.

Ar ôl yr archwiliad:

Bydd y swyddog yn trafod ei gasgliadau gyda'r person cyfrifol ar ôl yr archwiliad. Bydd y swyddog yn nodi unrhyw ofynion statudol na chydymffurfir â nhw, a pha gamau y mae'n rhaid eu cymryd er mwyn cydymffurfio â'r gyfraith. Ar ben hynny, gellir cynnwys cyngor ar ymarfer da.

Lle nad yw'r sefyllfa'n dderbyniol, gwneir pob ymdrech i ddatrys y sefyllfa trwy ddulliau anffurfiol, ond os bydd sefyllfa wael yn parhau, neu os oes perygl i iechyd y cyhoedd, gall fod angen gweithredu'n ffurfiol.

Ail-ymweliadau:

Bydd rhai ymweliadau'n casglu fod angen gwaith er mwyn i safonau gydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol. Bydd angen ymweliad, neu ymweliadau, ychwanegol er mwyn sicrhau fod y gwaith yn cael ei gwblhau. Nid archwiliadau mo'r rhain, ac fel arfer, cymerant lawer llai o amser.

Amlder Archwiliadau:

Bydd amlder archwilio busnesau bwyd yn dibynnu ar asesu'r risg sy'n gysylltiedig â'r busnes. Bydd rhai busnesau bwyd yn peri mwy o risg na busnesau eraill i'r prynwr. Mae hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau, megis math y busnes bwyd, natur y bwyd, faint mae'r bwyd yn cael ei drin, a maint y busnes. Archwilir y busnesau sy'n peri risg uwch i'r cyhoedd yn fwy aml na'r rhai sy'n peri risg is.
Archwilir safleoedd bwyd o fewn ystod rhwng bob chwe mis ac o leiaf unwaith bob pum mlynedd. Dim ond isafswm yr amlder yw hyn, ac mae awdurdodau lleol yn archwilio'n fwy aml lle maent yn ystyried fod hyn yn briodol.

Weithiau, cynhelir archwiliad yn sgil derbyn cwynion gan gwsmeriaid neu am safonau hylendid.