English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

BETH ALLWCH CHI EI WNEUD?   

Er mwyn i'ch cymuned ddod yn fwy cynaliadwy, mae'n bwysig cynnwys cynifer o aelodau o'ch cymuned â phosibl wrth gynllunio'r hyn yr ydych am ei wneud yn eich ardal leol.

Isod mae rhai syniadau ynghylch ffyrdd y gallwch gydweithio ag eraill yn eich cymuned er mwyn dod yn bentref neu'n dref fwy cynaliadwy:

 • Sefydlu rhandir cymunedol ar gyfer tyfu eich ffrwythau a'ch llysiau eich hun
 • Trefnu sesiynau codi sbwriel cyson er mwyn tacluso ardaloedd neu er mwyn gwella a chynnal a chadw ardaloedd bywyd gwyllt lleol
 • Trefnu cyfnewidfeydd i leihau gwastraff - beth am drefnu digwyddiad hwyl a chyfnewid eich dillad diangen, celfi, bric-a-brac ac ati?
 • Prynu'n lleol
 • Sefydlu clwb tanwydd er mwyn arbed arian ar eich biliau ynni
 • Sefydlu clwb rhannu lifft er mwyn lleihau allyriadau carbon
 • Compostio cymunedol
 • Cynnal gweithgareddau er mwyn gweithio gyda'r gymuned ehangach, er enghraifft cynnwys ysgolion lleol a phobl ifanc neu gysylltu â digwyddiadau mewn pentrefi neu drefi eraill
 • Neilltuo cyfrifoldebau a dyletswyddau i aelodau penodol o'r gymuned a/neu benodi wardeiniaid
 • Mabwysiadu safle ailgylchu - helpu i gadw'r llecyn yn lân ac yn daclus, rhoi gwybod am unrhyw broblemau, rhoi gwybod i'r Cyngor os yw'r biniau ailgylchu yn llawn a chynyddu ymwybyddiaeth ynghylch ailgylchu. Yn ogystal bydd y grŵp yn derbyn taliad unwaith yn unig i'w ddefnyddio er budd y gymuned leol.
 • Cyfarfodydd effeithlonrwydd ynni cartref – cynnal cyfarfodydd cyhoeddus a threfnu i ymgynghorydd ynni cartref y Cyngor fod yn bresennol
 • Ystyried a allwch fuddsoddi mewn technoleg ynni adnewyddadwy ar gyfer eich neuadd gymunedol
 • Rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd drwy ddefnyddio placiau, hysbysfyrddau, byrddau deunydd esboniadol a theithiau cerdded ag arwyddion.

Gallwch hefyd gwneud newidiadau syml yn eich bywyd bob dydd.

 • Beicio, cerdded neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn lle gyrru
 • Gosod casgen ddŵr ar gyfer rhoi dŵr i flodau a golchi'r car
 • Prynu'n lleol neu dyfu eich ffrwythau a'ch llysiau eich hun ble bynnag y gallwch - mewn gerddi, ar siliau ffenestri, ar falconïau, mewn hen fasgedi
 • Cael biniau ar wahân yn y cartref ac yn y gweithle er mwyn sicrhau bod ailgylchu'n hawdd ac yn syml
 • Coginio llawer ar y tro i arbed arian, amser ac ynni
 • Mynd ati i waredu pethau a helpu achos da drwy roi eich eitemau diangen i siopau elusennol/cyfnewidfeydd
 • Gofyn am Archwiliad Ynni Cartref gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (0300 123 1234) - gallech arbed llawer o arian

Byddwch yn rhan o’r Her Gymunedol

Os hoffech chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned – ymunwch a’r Her Gymunedol drwy gwblhau ein ffurflen arlein neu cysylltwch â cynaliadwyedd@sirgar.gov.uk neu 01267 224902.

Rydym am anog mwy o gymunedau i ymuno a’r Her er mwyn i ni lleihau ein effaith ar y blaned, lleihau ein ôl-troed carbon, a gwella’r lle rydym yn byw.

Mae’r Her eisioes wedi ysbrydoli grwpiau ar draws y sir i weithredu ac mae nifer wedi datblygu prosiectau arloesol i warchod yr amgylchedd ac arbed adnoddau. Mae nifer o’r prosiectau yma wedi eu rhestri yn ein Cyfeirlyfr Cymunedol.

Hoffwn i fwy o grwpiau ymuno felly os ydych yn aelod o fudiad neu yn gallu ymgasglu grŵp eich hun i wella eich cymuned hoffwn glywed wrthych.

Cofrestru'r Yr Her Gymunedol

 

Dilynwch ar Twitter Hoffiwch ar Facebook
Tudalen wedi ei diweddaru ar 17/2/2014