English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Cytundeb Cyflawni 

Cytundeb Cyflawni Diwygiedig - Awst 2013
 
Gan fod Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar hynny, mae amserlen y Cytundeb Cyflawni mewn perthynas â Chynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin wedi cael ei hadolygu. Mae'r Cytundeb Cyflawni diwygiedig yn cynnwys addasiadau i'r amserlen ar gyfer llunio'r Cynllun Datblygu Lleol tan ei fabwysiadu, a gellir cael golwg arno yn yr adran Lawrlwythiadau sydd i'r dde o'r dudalen hon.

Mae llythyr cytundeb Llywodraeth Cymru ar gael yma.
(Ar gael yn Saesneg yn unig)

Hefyd mae copïau ar gael yn y mannau a restrir ar yr hysbysiad cyhoeddus y gellir cael golwg arno yma.


Cam cyntaf proses y CDLl yw cynhyrchu’r Cytundeb Cyflawni, sy’n amlinellu’r Cynllun arfaethedig ar gyfer Cynnwys y Gymuned ac yn cyflwyno’r amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl.

Cytunwyd ar y Cytundeb Cyflawni (CC) gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae ar gael i’w archwilio mewn llyfrgelloedd a chanolfannau gwasanaethau cwsmer ledled y Sir a thrwy glicio ar y ddolen Cytundeb Cyflawni uchod. Os hoffech gael eich cynnwys yn y gronfa ddata postio uniongyrchol, er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf am ddatblygiad y CDLl, cliciwch ar y ddolen ganlynol, os gwelwch yn dda: Grŵp Postio Uniongyrchol.

Ar ben hynny, gallwch weld yr Adroddiad sy’n manylu ar y broses ymgynghori a gynhaliwyd wrth baratoi’r CC yn yr ardal Lawrlwytho uchod.

Mae’r Gorchymyn Lleol sy’n cychwyn ar ddarpariaethau’r Cynllun Datblygu Lleol o ran Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael ei gadarnhau. Gallwch weld copïau o’r Gorchymyn trwy’r Dolenni Allanol.Cytundeb Cyflawni Diwygiedig - Hydref 2010

Mae'r Cyngor a Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cytuno'n ffurfiol ar newid amserlen y Cytundeb Cyflawni. Bydd y Cytundeb Cyflawni diwygiedig yn nodi amserlen llunio'r Cynllun Datblygu Lleol a bydd yn amlinellu'r Cynllun Cyfranogiad Cymunedol.

Mae'r Cytundeb Cyflawni diwygiedig ar gael i'w lawrlwytho o'r adran Lawrlwythiadau ar ochr dde'r dudalen hon.

Gellir gweld copïau papur hefyd yng Nghanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyngor, yn y Swyddfeydd Cynllunio ac yn y Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn ystod eu horiau agor arferol. 


Tudalen wedi ei diweddaru ar 30/8/2013

 
Manylion Cysylltu
 

Blaen Gynllunio
Y Gwasanaethau Cynllunio
40 Heol Spilman
Caerfyrddin
SA31 1LQ

E-bost:
blaengynllunio@sirgar.gov.uk