English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

RHOI GWYBOD AM ACHOS HONEDIG O DORRI RHEOLAU CYNLLUNIO 

Mae dyletswydd ar y Cyngor Sir i ymchwilio i gŵynion ynghylch datblygiad y mae posibilrwydd ei fod wedi cael ei wneud heb ganiatâd cynllunio. Gallai'r gwaith hwnnw gynnwys codi neu ymestyn adeilad heb ganiatâd, newid defnydd adeilad heb ganiatâd, neu fethu cydymffurfio ag amodau sydd ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio.

Gallwch roi gwybod am ddatblygiad:-

l sy'n digwydd heb ganiatâd cynllunio
l sy'n digwydd heb gydymffurfio ag amodau sydd ynghlwm wrth ganiatâd
l nad yw'n cydymffurfio â chynllun cymeradwy

Cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen ar-lein/lawrlwythedig er mwyn anfon eich cwyn atom.

 
Ffurflen Cwyn am Orfodaeth Ar-lein  
Gallwch wneud cwyn ar-lein drwy ddefnyddio'r
ffurflen ryngweithiol hon
  Ffurflen Cwyn am Orfodaeth 
Gallwch lawrlwytho'r ffurflen hon i'w chwblhau 


Mae'r dudalen hon yn egluro'r gweithdrefnau y bydd y Cyngor yn eu dilyn wrth ymdrin â datblygiad nad oes caniatâd wedi'i roi ar ei gyfer.  Hefyd mae'n manylu ar bolisi'r Cyngor o ran sut y bydd yn ymdrin â chwynion am ddatblygiad o'r fath.

Ym mhob achos bydd y Cyngor yn gwneud ymdrech i sicrhau bod y camau a gymerir yn gymesur â'r gyfraith gynllunio a dorrwyd. Bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech i ddod o hyd i ateb i'r broblem sy'n cydymffurfio â'r gyfraith ac sy'n bodloni pawb sydd a wnelont â'r mater.

Ni fydd y Cyngor yn ymwneud â materion sydd ond yn anghydfod rhwng cymdogion, ac, yn benodol, ni all ymwneud ag anghydfod ynghylch ffiniau.


Pa Wybodaeth sydd ei Hangen Arnom Pan Fyddwch yn Gwneud Cwyn? 

Bydd angen union leoliad y safle neu'r eiddo y mae'r gŵyn yn ymwneud ag ef.
Union natur y pryder h.y. yr achos honedig o dorri rheolau cynllunio. 
Awgrym o unrhyw niwed a achoswyd/sy'n cael ei achosi.
Os yw'n bosibl, enw'r person/sefydliad cyfrifol a'r dyddiad a/neu'r amser y bu i'r achos o dorri rheolau ddechrau.


Beth sy'n Digwydd i'ch Cwyn? 


Byddwn yn cydnabod bod eich cwyn wedi dod i law cyn pen 3 diwrnod gwaith.
Cynhelir ymchwiliad cychwynnol cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Casgliadau

Byddwn yn cydnabod bod eich cwyn wedi dod i law cyn pen 3 diwrnod gwaith.

Cyfrinachedd

Gwneir pob ymdrech i gadw enw'r achwynydd yn gyfrinachol. Mewn sawl achos, un o swyddogion y Cyngor yw ffynhonnell wreiddiol y gŵyn.

Fodd bynnag, yn aml darperir y dystiolaeth orau gan y sawl sydd agosaf at y man lle mae'r achos honedig o dorri rheolau cynllunio wedi digwydd. 

Mae'n debygol y bydd rhai achosion lle gallai amharodrwydd achwynydd i gael ei adnabod ac i roi tystiolaeth gael effaith ddifrifol ar y canlyniad. 

 


 

MANYLION CYSWLLT 


Yr Adain Orfodaeth, y Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfa Dinesig, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW

Rhif Ffôn: 01267 242454

E-bost: gorfodaeth.cynllunio@sirgar.gov.uk

Tudalen wedi ei diweddaru ar 13/2/2015