English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 27/2/2013
Cynlluniau Argyfwng  

Tân, llifogydd, trychineb drafnidiaeth, damwain â chemegion, ymosodiad terfysgol. Gall unrhyw un o'r pethau hyn ddigwydd yn ein sir, unrhyw bryd, yn ddirybudd.

Swyddogaeth yr Adran Cynlluniau Argyfwng yw cynorthwyo'r Awdurdod i baratoi at ddigwyddiad o'r fath, gan weithio'n agos gyda'r gwasanaethau brys ac asiantaethau allanol.
Nod yr Adran yw asesu faint o fygythiad sydd y bydd digwyddiad ar raddfa fawr a llunio cynlluniau i leihau'r effaith ar y sir cymaint ag y bo modd ac ymdrin â phob math o heriau sy'n tarfu ar ein cymdeithas fodern.
Mae'r Adran yn adolygu ac yn datblygu gofynion cynlluniau argyfwng yr Awdurdod, yn fewnol ac ar sail amlasiantaethol, gan ofalu bod yr Awdurdod yn barod i ymateb yn brydlon i achub bywydau ac arbed eiddo os bydd trychineb neu argyfwng mawr yn fygythiad i'r gymuned.

Yr Heddlu – Ffoniwch 999 os digwydd argyfwng, fel arall cysylltwch â Heddlu Dyfed-Powys.

Tân – Ffoniwch 999 os digwydd argyfwng, fel arall cewch wybodaeth am wasanaethau lleol dan Brigâd Dân Canolbarth a Gorllewin Cymru

Gwasanaethau meddyg, fferyllydd, optegydd a deintydd – Ffoniwch 999 os digwydd argyfwng, fel arall, chwiliwch am fanylion gwasanaethau lleol ar wefan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) drwy ddewis y gwasanaeth y mae ei angen arnoch a'r côd post perthnasol.

Llifogydd – Ffoniwch 0845 988 1188 i gael yr holl rybuddion am lifogydd, cyngor a chymorth, neu ewch i dudalen we y llinell Rhybuddion Llifogydd genedlaethol.

Paratoi at argyfyngau – Tudalennau ar wefan y llywodraeth yw 'Paratoi at Argyfyngau' ac mae'n cynnwys y cyngor call a geir yn y llyfryn 'Paratoi ar gyfer Argyfyngau', a gwybodaeth am yr hyn mae'r llywodraeth yn ei wneud i ddiogelu'r wlad gyfan.

wales resilience

Preparing for Emegencies