English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Trefniadau teithio ar gyfer dysgwyr nad ydynt yn cael cludiant am ddim 

Mae'r Awdurdod yn annog dulliau cynaliadwy o deithio i'r ysgol ac oddi yno. Er enghraifft, bydd yr Awdurdod yn annog dysgwyr i gerdded, beicio neu deithio ar fws yn hytrach nag mewn car preifat lle bo hynny'n bosibl.  Diffinnir dulliau cynaliadwy o deithio fel rhai y bydd yr Awdurdod yn ystyried eu bod yn gwella lles corfforol y rhai sy'n eu defnyddio neu les amgylcheddol holl ardal yr Awdurdod Lleol neu ran ohoni.

Ceir gwybodaeth am fysiau lleol a gwasanaethau trên gan Traveline Cymru yn www.traveline-cymru.info/ neu drwy ffonio 0871 200 22 33.  Mae gwybodaeth a chyngor ar gael hefyd gan y Cyngor Sir yn www.sirgar.gov.uk/Cymraeg/cludiant/trafnidiaethcyhoeddus neu drwy ffonio 01267 228 322. Mae'r Awdurdod yn gweithio gyda darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus er mwyn annog darpariaeth addas ar gyfer teithio i’r ysgol ac adref lle bo'n bosibl.

Mewn rhai ardaloedd, mae'r Awdurdod wedi llwyddo i ddatblygu nifer o lwybrau cludiant cyhoeddus sy'n caniatáu i ddysgwyr sy'n byw o fewn y "pellter cerdded statudol" i deithio drwy dalu am docyn, yn amodol ar y lle sydd ar gael. Mae’r tâl yn daladwy i'r gyrrwr ar ddechrau pob taith, ac nid oes angen gwneud cais ymlaen llaw.

Mae gan yr Awdurdod hefyd nifer fach o seddau sbâr ar gael ar rai cerbydau contract y gellir eu cynnig am ddim dros dro fel consesiwn i ddysgwyr sy'n byw o fewn y "pellter cerdded statudol" ac sydd heb fedru cael cludiant cyhoeddus, ar yr amod fod y pellter i'r ysgol yn fwy na milltir a bod y dysgwr yn mynychu ysgol ddynodedig yr AALl neu’r ysgol agosaf.

Bydd yr Awdurdod yn penderfynu faint o seddau gwag i’w cynnig ac yn y lle cyntaf bydd disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim yn cael blaenoriaeth. Bydd unrhyw seddau sydd dros ben wedyn ar gael i ddisgyblion eraill. Cynigir pob sedd yn ôl oed gyda’r plant ieuengaf yn cael y flaenoriaeth.

Bydd yr Awdurdod yn tynnu unrhyw gonsesiwn yn ôl os bydd angen drwy roi saith niwrnod o rybudd ysgrifenedig.

Rhaid gwneud cais am seddau gwag erbyn 15 Hydref a phenderfynir ar y ceisiadau ar 1 Tachwedd bob blwyddyn. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y polisi hwn ar gael gan Uned Cludiant Teithwyr yr Awdurdod ym Mharc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ, rhif ffôn 01267 228 313 neu 01267 228 329.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 28/4/2014