English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Llai o sbwriel gwm cnoi ar strydoedd Sir Gaerfyrddin yn sgil cynnal ymgyrch 
27/01/2011 

Bu gostyngiad o 59 y cant yn y sbwriel gwm cnoi ar strydoedd Sir Gaerfyrddin.
Cyngor Sir Caerfyrddin oedd yr unig awdurdod yng Nghymru a gafodd ei ddewis i gymryd rhan yn ymgyrch y Grŵp Gweithredu – Gwm Cnoi.
Nod yr ymgyrch, a gefnogwyd gan gynllun Trefi Taclus, oedd annog pobl i roi eu gwm cnoi yn y bin a'u gwneud yn ymwybodol y gallent gael dirwy o £75 pe na baent yn gwneud hynny.
Cafodd yr ymgyrch, a gynhaliwyd yn ystod mis Awst a mis Medi, ei lansio gan Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai yn y Cynulliad.
Cafodd ei lansio yn sinema'r Apollo yn Rhodfa'r Santes Catrin lle dangoswyd hysbyseb y Cyngor ynghylch sbwriel ac yna cynhaliwyd llawer o weithgareddau ar y Clos Mawr. Roedd y rhain yn cynnwys canu a dawnsio gan y Brodyr Gregory, a oedd wedi cyfansoddi cân yn arbennig ar gyfer yr ymgyrch, ac roedd Eli Eco, eliffant eco-gydnaws y Cyngor yno hefyd. Roedd Ken Owens o'r Scarlets yno i roi ei lofnod i bobl ac roedd gweithgaredd paentio wynebau ar gael yn ogystal â gêmau a gweithgareddau hwyliog eraill, ac roedd disgyblion o Ysgol Gyfun Dyffryn Aman yn dosbarthu papur gwaredu gwm cnoi rhad ac am ddim.   
Nodwyd deng man lle'r oedd sbwriel gwm cnoi yn broblem fawr yng nghanol trefi Caerfyrddin, Llanelli a Rhydaman a chawsant eu monitro cyn yr ymgyrch, yn ei hystod ac ar ei hôl. Dangosodd y monitro hwn fod neges yr ymgyrch wedi glynu – a gwelwyd gostyngiad o         59 y cant mewn sbwriel gwm cnoi ar y strydoedd. 
Dywedodd Richard Workman, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Technegol: “Rwyf wrth fy modd â chanlyniadau'r ymgyrch sydd wedi dangos gostyngiad sylweddol yn y sbwriel gwm cnoi ar strydoedd Sir Gaerfyrddin.
“Mae hyn yn golygu bod yr ymgyrch wedi bod yn llwyddiant mawr a bod y neges wedi ennill ei phlwyf. Dim ond gobeithio y bydd yn parhau, rydw i. 'Dydym ni ddim eisiau rhoi dirwyon i bobl; y cyfan sydd arnom ei eisiau yw i bobl feddwl am yr amgylchedd y maen nhw’n byw ynddo ac iddynt fod yn ystyriol o eraill drwy roi eu sbwriel yn y bin. Os na fyddan nhw'n gwneud hynny, fodd bynnag, 'does gennym ni ddim dewis ond cymryd camau yn eu herbyn nhw.”
Mae gwm cnoi nid yn unig yn anharddu’r lle, mae hefyd yn glynu wrth ddillad ac esgidiau pobl ac mae'n anodd ei lanhau ac mae’n gostus gwneud hynny – yn wir, mae'n costio mwy na  £30,000 y flwyddyn i'r Cyngor gael gwared ar y gwm cnoi o strydoedd Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman. 
Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rydym yn prysur greu cymuned lanach a mwy atyniadol. Byddwn yn dal ati i weithio gyda'n partneriaid i gynyddu ymwybyddiaeth o sbwriel a'i ganlyniadau er mwyn ceisio gwella ansawdd yr amgylchedd yn Sir Gaerfyrddin i'r trigolion ac i ymwelwyr.”