English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Hwb i Barc Howard 
01/10/2010 

Mae plasty Parc Howard a'r gerddi yn dal i fod yn atyniad pwysig i ymwelwyr yn Llanelli. Ac mae pobl leol yn heidio yno.
Yn ystod y flwyddyn tan fis Mawrth ymwelodd 14,392 o bobl â Pharc Howard sy'n dangos bod y lle mor boblogaidd ag erioed.
Mae'r Awdurdod wedi bod yn cydweithio â Chymdeithas Parc Howard  a Chyfeillion Amgueddfa Llanelli, sydd wedi dod ynghyd ar ffurf gweithgor i helpu i wella'r lle.
Gwaetha'r modd bu llawer o achosion o ladrata, fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y plasty a'r gerddi dros y blynyddoedd ac mae hyn oll wedi bod yn gostus iawn i'r perchenogion sef Cyngor Sir Caerfyrddin.
Bellach llwyddwyd i gael cyllid i osod lifft yn y plasty, a bydd y gwaith yn cychwyn ym mis Hydref gyda golwg ar ei gwneud hi'n haws i bobl fynd i bob rhan o'r adeilad.
Mae'r ffenestri ar fin cael eu newid ond gan fod y plasty'n adeilad rhestredig, mae'n rhaid cael y caniatâd angenrheidiol cyn gallu camu ymlaen â'r gwaith hwn. Hefyd y bwriad yw cynnal rhaglen baentio helaeth cyn bo hir.
Yr Awdurdod sy'n dal i fod yn gyfrifol am reoli'r plasty, y gerddi, y llecynnau chwarae, y cyfleusterau chwaraeon, a'r adeiladau maes.
Dywedodd y Cynghorydd Clive Scourfield, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros y Gwasanaethau Hamdden: “Mae i blasty Parc Howard le pwysig yng nghalonnau pobl Llanelli. Yn wir mae'r gerddi ysblennydd a'r cyfleusterau rhagorol yn destun edmygedd gan lawer o bobl.
“Yn ddiamheuaeth mae'r atyniad yn elfen bwysig o dreftadaeth y dref, a hyd yn oed yn y cyfnod ariannol anodd hwn rydym yn gwneud ein gorau glas i gynnal a gwella'r lle.
"Un o'r problemau mwyaf fu'n wynebu'r Awdurdod yw lladron sydd wedi bod yn dwyn plwm o'r to, ynghyd ag achosion eraill o ladrata a fandaliaeth, ac mae hynny dros y blynyddoedd wedi effeithio ar yr arian oedd ar gael i wneud gwelliannau i Barc Howard.
“Rwyf am annog y bobl leol i fod yn wyliadwrus ac i fod yn berchen ar eu parc drwy roi gwybod i'r heddlu am unrhyw weithredoedd dinistriol neu am unrhyw un sy'n ymddwyn mewn modd amheus ym Mharc Howard.”