English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 05/3/2015
Pobl gydag Anableddau 

Os oes person anabl yn byw yn eich cartref, yn oedolyn neu'n blentyn, gallwch fod yn gymwys i gael gostyngiad yn Nhreth y Cyngor.

I fod yn gymwys mae'n rhaid i'r eiddo gynnwys un o'r canlynol i gwrdd ag anghenion y person anabl:-

  1. Ystafell, ar wahân i ystafell ymolchi, cegin neu doiled, a ddefnyddir yn bennaf gan y person anabl ac sy'n angenrheidiol er mwyn cwrdd a'i (h) anghenion.
  2. Ail gegin neu ystafell ymolchi a ddefnyddir i gwrdd ag anghenion y person anabl, neu
  3. Ddrysau neu fynediadau sydd wedi'u lledu i ddarparu ar gyfer defnyddio cadair olwyn yn y cartref.

Os ydych yn gymwys bydd y dreth a godir arnoch yn ôl graddfa'r band sydd o dan y band a aseswyd ar gyfer eich eiddo e.e. os yw eich eiddo ym mand D gofynnir i chi dalu'r dreth yn ôl graddfa band C.

Os bydd eich eiddo wedi cael ei asesu fel band A, sef y band isaf, byddwn yn parhau i ostwng eich bil treth os llwyddir i gwrdd ag un o'r amodau uchod.

Gallwch wneud cais drwy lenwi'r ffurflen gais ar-linell neu gysylltu ag adain Treth y Cyngor ar 01554 742200

Unwaith y byddwch wedi llenwi'r ffurflen gais bydd swyddog yn cysylltu â chi i drefnu amser addas i ymweld â chi yn eich cartref i asesu eich hawliad.

 
Manylion Cysyllt
 

Treth y Cyngor
Ty Elwyn
Sgwâr Neuadd y Dref
Llanelli
SA15 3AP

Ffôn: 01554 742200
Ffacs: 01554 754188

E-bost Adran Treth y Cyngor