English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 01/4/2014
Priffyrdd 

Croeso i dudalennau Gwasanaeth Priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin.
Mae'r Gwasanaeth hwn yn gyfrifol am:

  • reoli, asesu anghenion, a chynnal a chadw priffyrdd, pontydd, ceuffosydd a gwaliau cynnal y sir.
  • ymgymryd â gwaith i amddiffyn y sir rhag llifogydd, a gwaith cynnal a chadw draenio tir.
  • gynnal a chadw ymylon y priffyrdd, arwyddion traffig, a marciau ffordd, a gwneud darpariaeth gydol y flwyddyn am argyfyngau tywydd, gaeaf, ac ati.
  • gynnal a chadw goleuadau stryd a phriffyrdd y Cyngor Sir a Chynghorau Cymuned, yn ogystal â'r isadeiledd cysylltiedig, a goleuadau arwyddion ffordd.
  • roi trwyddedau am ddefnyddio rhannau o'r priffyrdd (e.e. sgaffaldiau, hysbysfyrddau, agor ffyrdd, digwyddiadau ar y priffyrdd).

Os am ein hysbysu o broblem neu ofyn am wasanaeth o'r Gwasanaeth Priffyrdd (e.e. pafin neu ffordd wedi'i difrodi, difrod i arwydd, neu ollyngiad ar y ffordd), cysylltwch â Galw Sir Gâr.

Ffurflen Arlein Hysbysu Broblem ar y Priffyrddufsmain

 

 
Manylion Cysyllt
 
Carmarthenshire Direct 

Galw Sir Gâr
Ffôn: 01267 234567
Ebost: galw@sirgar.gov.uk