English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Hanes Teuluol 

Er mwyn inni allu dod o hyd i gopïau o'r tystysgrifau y mae arnoch eu hangen, byddem yn ddiolchgar pe gallech roi cymaint o'r wybodaeth ganlynol ag y bo modd:-

Copi o Dystysgrifau Geni

  1. Enw Llawn (Cyfenw Morwynol)
  2. Y Dyddiad neu'r Flwyddyn yn llawn
  3. Man Geni
  4. Enwau'r Rhieni

Copi o Dystysgrifau Marwolaeth

  1. Enw Llawn
  2. Dyddiad y Farwolaeth a'r Man Marwolaeth

Copi o Dystysgrifau Priodas

  1. Enwau Llawn y Ddau ac Enw Morwynol y Ddynes
  2. Dyddiad y Briodas
  3. Man Priodi e.e. Plwyf Eglwys/Capel

Mae chwiliad 5 mlynedd yn cael ei gynnal mewn perthynas â phob cais, sy'n cynnwys y flwyddyn a nodir, a hefyd 2 flynedd y naill ochr a'r llall i'r flwyddyn honno. Bydd ceisiadau drwy'r post yn cymryd llai na 3 diwrnod gwaith, tra ymdrinnir cyn gynted ag y bo modd â cheisiadau'r rhai sy'n galw heibio.

Cysylltwch â Gwasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin ynghylch unrhyw gofnodion sy'n berthnasol i'r cyfnod cyn 1837.

Dymunaf eich hysbysu hefyd fod ein mynegeion wedi'u sefydlu er mwyn dyletswyddau cofrestru, ac nid ydynt ynghlwm wrth linach na theuluoedd. Er enghraifft, ni fyddwn yn gwybod a oedd unigolyn wedi cael unrhyw blant eraill, neu a oedd ganddo/ganddi frawd neu chwaer ac ati. Nid yw'r ffaith fod unigolyn wedi byw mewn ardal benodol neu iddo/iddi gael ei gladdu/chladdu mewn man penodol yn golygu bod yr unigolyn wedi'i eni yno neu wedi marw yno.

Ffïoedd
Sylwch mai'r canlynol yw'r ffïoedd ar gyfer copi o Dystysgrifau Geni, Marwolaeth a Phriodas:
£10 a £2 o ffi weinyddu.
Bydd tystysgrifau'n cael eu rhoi cyn pen 5 niwrnod gwaith. Mae Gwasanaeth Cyflym a fydd yn darparu tystysgrifau i'w casglu neu eu postio cyn pen 24 awr ar gael am gost ychwanegol o £10 y dystysgrif. Ffïoedd am Gopi o Dystysgrif 2013–2014

Gwnewch eich siec neu eich archeb bost yn daladwy i "Cyngor Sir Caerfyrddin".

Gellir talu â cherdyn debyd neu â cherdyn credyd dros y ffôn.

I'w chyfeirio at:
Cofrestrydd Arolygol
Swyddfa Gofrestru Caerfyrddin,
Parc Myrddin,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin SA31 1HQ

Mae Tystysgrifau Geni, Marwolaeth a Phriodas yn cael eu cadw yn y dosbarth lle bu'r digwyddiad.


Tudalen wedi ei diweddaru ar 12/7/2013