English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tendrau a Chontractau - Caffael 

Mae CSC yn gwario tua £170 miliwn y flwyddyn ar nwyddau, gwaith a gwasanaethau, ac mae'n rhoi amryw o gyfleoedd masnachol i fusnesau o bob sector a maint, gan gynnwys Busnesau Bach a Chanolig eu Maint, Cyrff Trydydd Sector a grwpiau Lleiafrifol eraill.

Prif rôl yr Uned Caffael Corfforaethol yw bod mor effeithiol â phosibl yn ei gweithgareddau caffael.

Mae CSC yn caffael unrhyw beth o frodwaith i adeiladu.

Mae’r Cyngor yn cyflogi dros 9000 o staff mewn 6 adran ac mae cyswllt caffael ym mhob adran.

Mae gan y Cyngor agwedd ddatganoledig at bwrcasu - lle mae gweithgareddau pwrcasu pob un o adrannau’r Cyngor yn gyfrifoldeb uniongyrchol y dalwyr cyllidebau, a all wneud archebion a thendro am gontractau.

Mae CSC yn caffael eu nwyddau, gwaith a gwasanaethau mewn modd ‘cyfrifol’ ac mae ei weithgareddau caffael yn cael eu rheoli gan yr Uned Caffael Corfforaethol (UCC)

Mae’r Uned, er mwyn cydymffurfio â’r codau ymarfer, gweithdrefnau, rheolau, rheoliadau a’r Cyfarwyddebau perthnasol yn sicrhau bod pob proses gaffael yn cael y gwerth gorau am arian bob amser a’i bod yn cael ei chyflawni mewn modd agored a thryloyw nad yw’n gwahaniaethu.

Mae’r Uned yn gweithio gyda Thîm Caffael Gwerth Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru ac eraill i ymchwilio i ddulliau arloesol o ddarparu cyngor a chyfarwyddyd ynghylch gwerth gorau i’n darpar gyflenwyr.

Mae'r Uned yn ymroddedig i gael y gwerth gorau posibl am arian o’r coffrau cyhoeddus drwy ddod â buddiannau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd i’n cymunedau lle bynnag y bo modd.

Mae CSC yn aelod o Gonsortiwm Prynu Cymru ac mae wedi ymrwymo i gaffael cydweithredol drwy weithio mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol eraill i gael y gwerth gorau posibl o’n contractau.

Hefyd, mae’r Awdurdod yn parhau i weithio gyda’r Sector Cyhoeddus ehangach yng Nghymru i sicrhau na fydd gweithredu’n gydweithredol mewn unrhyw fodd yn effeithio er gwaeth ar y dull cynaliadwy o gaffael.

Gwneir hyn drwy gaffael yn ddeallusol ee defnyddio ‘lotiau’ (gall y rhain fod yn ddaearyddol, ariannol neu becynnau o fath arall) sy’n rhoi cyfle cyfartal i gyflenwyr bach gynnig am rannau o gontractau mwy o faint.

Mae cydweithredu â’r farchnad yn gynnar i gael gwybodaeth am opsiynau pacio contractau yn ffordd arall y gall yr holl bartneriaid annog busnesau llai a sefydliadau’r trydydd sector yn eu hardaloedd i gynnig am waith.

Adeilad 8
Parc Dewi Sant,
Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin
SA31 3HP
Ffôn: 01267 246241
Ebost: Caffael@sirgar.gov.uk

 


Tudalen wedi ei diweddaru ar 18/11/2010

 
Manylion Cysylltu
 
Adeilad 8
Parc Dewi Sant,
Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin
SA31 3HP
Ffôn: 01267 246241
Ebost: Caffael@sirgar.gov.uk