English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Cronfa Datblygu Eiddo De-orllewin Cymru 

PDF Logo

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithredu ar ran consortiwm awdurdodau lleol De-orllewin Cymru ac mewn partneriaeth a Llywodraeth Cymru i ddarparu Cronfa Datblygu Eiddo. Mae’r gronfa hon yn cynnig cymorth er mwyn datblygu adeiladau parod at ddefnydd diwydiannol/masnachol gyda’r prif nod o greu cyfleoedd gwaith mewn ardaloedd penodol o Dde-orllewin Cymru. Yn ogystal, bwriad y Cynllun yw annog datblygu adeiladau o safon ‘Rhagoriaeth’ BREEAM ar draws y rhanbarth.


Y Safleoedd dan Sylw

Mae’r rhaglen yn gweithredu ym mhedwar Awdurdod Lleol De-orllewin Cymru sef Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Dim ond i rai safleoedd dynodedig neu strategol ar draws y rhanbarth y mae’r gronfa’n berthnasol. I gael copi o’r rhestr lawn o safleoedd strategol, anogir datblygwyr i gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin.


Y Gyfradd Ymyrryd

Dylid cynnal arfarniad o’r datblygiad i bennu lefel y cyllid yr ymgeisir amdano a dylai adlewyrchu’r gwahaniaeth rhwng yr hyn a ragwelir bydd costau cyfalaf y cynllun a’r hyn a ragwelir bydd gwerth yr eiddo ar y farchnad ar ôl ei gwblhau.  Gall y canlynol effeithio ar lefel y cyllid a gynigir:

  • Y lleiafswm a ystyrir yn angenrheidiol er mwyn cyflawni'r prosiect
  • Gwerth y prosiect i'r economi lleol yn seiliedig ar nifer y swyddi a'u math; yr arwynebedd llawr a fydd ar gael; y tir sydd i'w ddatblygu a nifer y mentrau bach a chanolig eu maint a gynorthwyir
  • Yr awdurdod lleol perthnasol fydd yn penderfynu uchafswm y cyllid a roddir i bob prosiect

Mae'r cyllid yn cael ei reoli gan gyfraddau ymyrryd a bennir ar sail maint masnachol yr ymgeisydd – dyma'r canllawiau:

 Y Gyfradd Ymyrryd Maint y Cwmni
 50% Menter fach h.y. <50 o weithwyr, trosiant blynyddol nad yw'n fwy na 10 miliwn ewro.
 40% Menter ganolig ei maint h.y. <250 o weithwyr, trosiant blynyddol nad yw'n fwy na 50 miliwn ewro.
 30% Menter fawr – cwmnïau sy'n cyflogi mwy na 250 o weithwyr


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Michael Hooper, rhif ffôn 01267 242341 MAHooper@sirgar.gov.uk, neu Angharad Jones Leefe, rhif ffôn 01269 590268 AJonesLeefe@sirgar.gov.uk.

 Astral Court

Tudalen wedi ei diweddaru ar 03/9/2013
 
Manylion Cysylltu
 

Michael A Hooper
Swyddog Datblygu
01267 242341
MAHooper@sirgar.gov.uk

Angharad Jones Leefe
Swyddog Datblygu
01269 590268
AJonesLeefe@sirgar.gov.uk