English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Grant Datblygu Eiddo Tref Llanelli 

 

Mae Grant Datblygu Eiddo Tref Llanelli yn elfen o brosiect ADREF. Dros y 2-3 blynedd nesaf bydd mwy na £40 miliwn yn cael ei fuddsoddi yng nghanol tref Llanelli, sef buddsoddiad a fydd yn cynnwys ailddatblygu Plas Llanelly, adnewyddu Llyfrgell Llanelli, a datblygiadau’r theatr newydd a Phorth y Dwyrain. Bydd prosiect ADREF yn “gonglfaen” a ddaw â phob un o elfennau cynllun canol y dref ynghyd a’u cryfhau. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma

Nod y Grant Datblygu Eiddo yw rhoi cymorth ariannol i annog creu arwynebedd llawr newydd a pharod i fusnesau ar safleoedd diffaith (yn unol â safon ardderchog BREEAM), neu adnewyddu eiddo adfeiliedig yng nghanol y dref (yn unol â safon dda BREEAM).

Y Gyfradd Ymyrryd

Dylid cynnal arfarniad o’r datblygiad i bennu lefel y cyllid yr ymgeisir amdano a dylai adlewyrchu’r gwahaniaeth rhwng yr hyn a ragwelir bydd costau cyfalaf y cynllun a’r hyn a ragwelir bydd gwerth yr eiddo ar y farchnad ar ôl ei gwblhau.  Gall y canlynol effeithio ar lefel y cyllid a gynigir:

  • Y lleiafswm a ystyrir yn angenrheidiol er mwyn cyflawni'r prosiect
  • Gwerth y prosiect i'r economi lleol yn seiliedig ar nifer y swyddi a'u math; yr arwynebedd llawr a fydd ar gael; y tir sydd i'w ddatblygu a nifer y mentrau bach a chanolig eu maint a gynorthwyir
  • Yr awdurdod lleol perthnasol fydd yn penderfynu uchafswm y cyllid a roddir i bob prosiect

Mae'r cyllid yn cael ei reoli gan gyfraddau ymyrryd a bennir ar sail maint masnachol yr ymgeisydd – dyma'r canllawiau:

 Y Gyfradd Ymyrryd Maint y Cwmni
 50% Menter fach h.y. <50 o weithwyr, trosiant blynyddol nad yw'n fwy na 10 miliwn ewro.
 40% Menter ganolig ei maint h.y. <250 o weithwyr, trosiant blynyddol nad yw'n fwy na 50 miliwn ewro.
 30% Menter fawr – cwmnïau sy'n cyflogi mwy na 250 o weithwyr

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

 Simon Rees
01554 742173
SCRees@carmarthenshire.gov.uk  

neu
 Michael Morgan
01554 742587
MiAMorgan@carmarthenshire.gov.uk
    

Tudalen wedi ei diweddaru ar 02/11/2011
 
Manylion Cysylltu
 


Simon Rees
Swyddog Datblygu

01554 742173
SCRees@carmarthenshire.gov.uk

Michael Morgan
Swyddog Datblygu

01554 742587
MiAMorgan@carmarthenshire.gov.uk