English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Apeliadau Cynllunio a Gorfodi 

Cyngor dros wrthod eich cais. Mae'n bosibl y gallwch drafod y mater â'r Cyngor a newid y cais i'w wneud yn fwy derbyniol. Os ydych yn newid eich cais ac yn ei ailgyflwyno cyn pen blwyddyn wedi iddo gael ei wrthod, ni fydd angen i chi dalu ffi arall. Cam olaf yw apêl bob amser. Mae 3 dull o gyflwyno apêl:

Sylwadau ysgrifenedig (y dull rhataf, symlaf, mwyaf cyffredin)
GwrandawiGwrandawiad Anffurfiol (fforwm trafod) neu
Ymchwiliad Cyhoeddus (croesholiad llawn)

Y dewis cyntaf yw'r un mwyaf cyffredin, yn enwedig ar gyfer ceisiadau gan ddeiliaid cartrefi a mân geisiadau eraill. Mae apeliadau mewn perthynas â cheisiadau sylweddol a manylach yn tueddu i gael eu penderfynu mewn gwrandawiad anffurfiol neu ymchwiliad cyhoeddus llawn.


Yn nodweddiadol, bydd datganiad ysgrifenedig yn cynnwys y canlynol: gwerthusiad o'r cynllun a'r materion, mapiau, cynlluniau a ffotograffau ond nid tystiolaeth lafar. Pa weithdrefn bynnag a ddefnyddir, bydd yr Arolygydd yn ymweld â'r safle i farnu pa effaith fydd eich cynnig yn ei chael ar yr ardal.


Os byddwch chi, y Cyngor neu'r Arolygiaeth Gynllunio yn gwrthod cymryd rhan yn y weithdrefn ysgrifenedig, trefnir gwrandawiad neu ymchwiliad.


Mae'n rhaid cyflwyno pob apêl cyn pen 6 mis wedi dyddiad y penderfyniad.


Yr Arolygiaeth GynllunioYr Arolygiaeth Gynllunio


Gellir cael rhagor o wybodaeth ynghylch y mathau o apeliadau ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio.  Cliciwch yma i weld y manylion cyswllt ar gyfer y Inpectorate Cynllunio.


Planning Casework Service

Gwasanaeth Gwaith Achos Cynllunio


Mae'r Gwasanaeth Gwaith Achos Cynllunio ar gael ar y rhyngrwyd drwy'r Porth Cynllunio, sef gwefan sy'n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau ynghylch cynllunio.

Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth gwaith achos cynllunio i chwilio am achos

Gallwch gyflwyno sylwadau ynghylch achos o fewn yr amserlen a bennir

Gallwch weld lleoliad y safle sy'n destun apêl

Gallwch hefyd weld penderfyniadau a wnaed ynghylch apeliadau a gyflwynwyd i'r Arolygiaeth

 

 

Cyswllt 


Apeliadau Cynllunio Adrannau, 8 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1 JY

Tel: 01267 228620

Email: planningappeals@sirgar.gov.uk  

Tudalen wedi ei diweddaru ar 25/11/2014