English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 06/11/2013
Talu amdano... 

Mae gennym amrywiol ffyrdd ar gyfer derbyn taliadau am wasanaethau.

Telir am nifer o'r gwasanaethau ar yr adeg y maent yn cael eu darparu - megis nofio a pharcio, ond mae gwasanaethau eraill, megis ceisiadau cynllunio, y gellir talu amdanynt drwy anfon siec gyda'r ffurflenni yr ydych wedi'u llenwi.

Rydym hefyd yn eich annog i ddefnyddio debyd uniongyrchol ble bynnag y bydd hynny'n briodol - yn neilltuol ar gyfer talu Treth y Cyngor.

Yn ogystal rydym yn cynnig cyfleusterau i dalu am wasanaethau ar-lein drwy ddefnyddio'r gwasanaethau isod.


Taliadau Electronig

credit card images

Drwy ddefnyddio'r gwasanaeth taliadau ar-lein gallwch dalu eich biliau Cyngor gydag un o'r mathau canlynol o gardiau credyd/debyd (Visa, Mastercard, Switch, Visa Delta, Solo, Electron)

Gallwch dalu am y gwasanaethau canlynol:

 • Treth y Cyngor 
 • Trethi Busnes
 • Rhenti Tai
 • Amrywiol Anfonebau
 • Morgeisi
 • Gordaliadau budd-dâl

Os ydych mewn man cyhoeddus rydym yn eich cynghori'n ddifrifol i sicrhau nad oes neb yn gallu gweld y manylion yr ydych yn eu bwydo i'r peiriant rhag iddynt cael eu camddefnyddio gan rywun arall.

Cliciwch i gael mynediad i'r Taliadau Electronig

Cyfleuster Talu Awtomatig 24/7 - 01267679900

Bellach gellir gwneud taliadau â chardiau credyd a debyd unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos drwy ffonio ein system dalu awtomatig - 01267 679900. Mae'r cyfleuster talu 24/7 hwn ar gael ar gyfer cyfrifon sydd â chyfeirnod neu rif anfoneb:

 • Treth y Cyngor
 • Trethi Busnes
 • Rhenti Tai
 • Llety dros dro
 • Gosodiadau Cymdeithasol
 • Mân Anfonebau
 • Gordaliadau Budd-dal

Porth Cynllunio

Gallwch gwblhau, cyflwyno a thalu am gais cynllunio drwy ddefnyddio'r Porth Cynllunio.

Mae'r gwasanaeth ceisiadau ar-lein yn caniatáu i chi anfon ceisiadau cynllunio atom drwy'r Porth Cynllunio.

Gallwch : ddechrau cais cynllunio newydd a thalu ar-lein/gyda siec neu weithio ar gais sy'n bodoli eisoes.

Cliciwch i gael mynediad i'r Porth Cynllunio